Condicions d'Us

L'USUARI que accedeix i fa servir questa pàgina web coneix i accepta les condicions generals redactades, i les modificacions que es produeixin, havent d'accedir periòdicament a elles per al seu coneixement.

La pàgina web compte els textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, susceptibles o no de propietat intel·lectual.

PRIMERA.- TITULAR DEL WEB

El titular del web es EMBOTITS GARRIGA, S.A. amb CIF: A-58.216.367, i adreça social a Carrer Tramuntana, 12 - 08507 Sta Eugènia de Berga (Osona) - Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 24441, Foli 101, Full B-71028, Inscripció 4a, (en endavant EMBOTITS GARRIGA, S.A.). Per contactar amb EMBOTITS GARRIGA, S.A. al e-mail: garriga@embotitsgarriga.cat o mitjançant el telefon: +34 938 814 373

SEGONA.- OBJECTE DEL WEB EMBOTITS GARRIGA posa a disposició del públic (en endavant USUARI), que accedeixi al domini, www.embotitsgarriga.cat (en endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant un web de informatiu. Els CONTINGUTS del web son proporcionats i creats per EMBOTITS GARRIGA.

TERCER.- ACCES AL WEB

L'accés i us del WEB per els usuaris es gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L'accés i us per part de l'USUARI d'aquest WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l'accés per part de EMBOTITS GARRIGA, que podrà modificar les condicions d'accés o suspendre l'accés al WEB, o part del web, sense avis previ, no responsabilitzant-se EMBOTITS GARRIGA, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l'accés i la suspensió del WEB.

El hardware i software necessaris per accedir al web son per compte dels USUARIS. EMBOTITS GARRIGA no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d'aquests, ni dels drets d'us o llicències requerits per a la seva utilització.

Tampoc serà responsable EMBOTITS GARRIGA de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es pugui produir als equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés al WEB.

El servei donat per EMBOTITS GARRIGA mitjançant el seu WEB es per temps indefinit, sense perjudicis de poder suspendré o cancel·lar-ne aquest sense avis previ.

QUARTA.- CONTINGUTS DEL WEB

Els continguts del WEB tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats per EMBOTITS GARRIGA i tenen un caràcter general i orientatiu, no sent vinculants per a EMBOTITS GARRIGA.

EMBOTITS GARRIGA podrà modificar els continguts sense avis previ, així com suprimir i canviar aquestos dins el WEB, la forma de accedir a ells, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Son propietat de EMBOTITS GARRIGA tots els drets de propietat industrial e intel·lectual del WEB, així com els continguts que hi han. Qualsevol us del WEB o dels seus continguts hauran de tenir caràcter exclusivament particular. Restà reservat exclusivament a EMBOTITS GARRIGA, qualsevol us derivat que suposi la copia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció semblant, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així como d'aquesta mateixa, per el que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de EMBOTITS GARRIGA.

Resta prohibit l'ús dels continguts del WEB per a promocionar, contractar o fer publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de EMBOTITS GARRIGA ni remetre publicitat o informació fent servir per això els serveis o informació posat a disposició dels usuaris, independentment si la utilització es gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços previs que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest WEB, han de servir per ha obrir la pàgina web complerta, sense manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de EMBOTITS GARRIGA.

EMBOTITS GARRIGA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al WEB per a l'accés d'altres. EMBOTITS GARRIGA no pot garantir d'utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis que pugui accedir l'USUARI per mitja d'aquestos, ni del bon funcionament d'aquests webs.

CINQUENA.- USUARIS DEL WEB

Els usuaris que accedeixin al WEB de EMBOTITS GARRIGA ho faran conforme a la Llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts de forma contraria a l'escaient o amb finalitats il·lícites, que puguin minvar els drets i llibertats de tercers, o que puguin fer mal be, saturar o alentir el web, en perjudici de EMBOTITS GARRIGA o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran us dels continguts del WEB de forma contraria a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) formes de fer i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquestos.

EMBOTITS GARRIGA no disposa al seu WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris a on aquestos han de introduir qualsevol tipus de continguts o informacions, com poden ser grups de noticies, xat, o altres de caràcter similar.

L'accés als continguts del WEB per part de l'USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a EMBOTITS GARRIGA qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l'accés al web, ja fos d'àmbit físic, lògic, moral o personal.

EMBOTITS GARRIGA podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal us del WEB, facin mal o creïn perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, o deixar residents al web, i facin mal be tant els continguts com el bon funcionament d'aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris del web.

EMBOTITS GARRIGA podrà dirigir-se contra els usuaris en totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que anessin sobre EMBOTITS GARRIGA i fossin responsabilitat directa o indirecta d'algun USUARI dels continguts o serveis del WEB.

Tots els usuaris que coneixien cap actuació que estigues deteriorant o pogués deteriorar el bon funcionament del WEB de EMBOTITS GARRIGA modificar o canviar els continguts d'aquesta, hauran de comunicar-ho immediatament a EMBOTITS GARRIGA.